Відділ аспірантури, докторантури і атестації наукових кадрів

Аспіранти університету відповідно до статті 62, пункт 15 Закону України «Про вищу освіту» мають право на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менше як 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідної кафедри та факультету.

Викладання вибіркових дисциплін забезпечують науково-педагогічні працівники.

Здобувачі вищої освіти мають самостійно вибрати будь-які дисципліни із наведеного Переліку вибіркових дисциплін.

Спеціальність

Назва дисципліни

 

 051 Економіка

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

Глобальна економіка

 

Міжнародний бізнес

 

Міжнародне підприємництво

 

Економіко-математичні моделі інновацій

 

Інноваційний розвиток підприємства

 

Міжнародні економічні інтеграційно-інноваційні об’єднання

 

Інформаційні системи і технології в економіці

 

Логістика та бази міжнародних перевезень

 

Економічна кібернетика

 

Методи оптимального управління в економіці

 

Моделювання ризиків в економіці і бізнесі

 

Дослідження операцій в економіці

 

Сучасні концепції менеджменту

 

Управління бізнес-проектами

 

Етика бізнесу

 

071 Облік і оподаткування

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

Міжнародна уніфікація систем бухобліку, аналізу та аудиту

 

Облік і звітність за міжнародними стандартами

 

Проблеми методології бухгалтерського обліку

 

Логістика та бази даних міжнародних перевезень

 

Системи обробки економічної інформації

 

Аналітичне забезпечення прийняття управлінських управлінських рішень

 

Моделі, методи та технології обробки та аналізу даних в соціально-економічних дослідженнях

 

073 Менеджмент

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

Управління інноваційним розвитком підприємств

 

Наукові основи сталого розвитку

 

Глобалізація економіки

 

075 Маркетинг

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

Логістична підтримка інноваційної діяльності

 

Економіка ідей та інтелектуальна власність

 

Прикладні аспекти маркетингових досліджень

 

Управління взаємовідносинами з клієнтами в галузі

 

Цифровий маркетинг

 

Інноваційна логістика

 

Поведінковий маркетинг

 

Системи обробки економічної інформації

 

Аналітичне забезпечення маркетингу

 

Еволюція розвитку маркетингу

 

121 Інженерія програмного забезпечення

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

Ідентифікація складних систем і об’єктів

 

Інтелектуальний аналіз даних

 

Розподілені та паралельні системи обчислень

 

Інженерія вимог

 

Комп’ютерна криптографія

 

Об’єктне моделювання програмного забезпечення

 

Об’єктні технології конструювання програмного забезпечення

 

Високопродуктивні обчислення

 

Управління IT –проектами

 

122 Комп’ютерні науки

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

Технології захисту інформації

  

 

 

Високопродуктивні обчислювальні системи

 

Інформаційні технології дослідження систем масового обслуговування

 

123 Комп’ютерна інженерія

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

Біометричні технології в комп’ютерних системах

 

Високопродуктивні обчислювальні системи

 

Інтелектуальний аналіз даних

 

Ідентифікація складних систем і об’єктів

 

Проектування інформаційних систем

 

Розподілені та паралельні системи обчислень

 

Теорія і практика інженерії програмного забезпечення

 

Теоретичні засади комп’ютерної інженерії

 

131 Прикладна механіка

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

Інноваційні технології в машинобудуванні

 

Технології застосування нових конструкційних матеріалів

 

Фізичні основи міцності матеріалів

 

САLS технології

 

Динаміка механічних систем

 

Статистично ймовірнісні підходи механіки руйнування

 

Матеріалознавство сучасних і перспективних матеріалів

 

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

 

Механіка процесів різання

 

Методи дослідження матеріалів і покриттів

 

Оптимальне проектування машин та систем

 

Математичні моделі верстато-інструментальних систем

 

Моделювання напружено-деформованого стану з використанням ANSYS

 

Комп’ютерне моделювання процесів обробки матеріалів

 

Методи оптимізації та комп’ютерного моделювання

 

Моделювання технологічних процесів піднімально-транспортних машин

 

Технології 3D моделювання при вирішенні задач в машинобудуванні

 

Оптимальне управління в системах автоматики та робототехніки

 

Автоматизація транспортно-завантажувальних операцій

 

Метрологічне забезпечення інформаційно-вимірювальних систем

 

Прецизійне управління в мехатронних системах

 

Основи взаємодії робочих органів з робочим середовищем

 

Критеріальна оцінка міцності зварних конструкцій с/г машин

 

132 Матеріалознавство

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

Зносостійкі матеріали і покриття

 

Матеріалознавство сучасних і перспективних матеріалів

 

Технології застосування нових конструкційних матеріалів

 

Фізичні основи міцності матеріалів

 

Інноваційні технології в машинобудуванні

 

Моделювання процесів обробки матеріалів

 

Статистично-ймовірнісні підходи механіки руйнування

 

Нові матерiали та методи дослiджень

 

Підвищення довговічності деталей машин

 

Інноваційні технології інженерії поверхні

 

Матеріали та методів їх зміцнення

 

133 Галузеве машинобудування

 

Теорія і практика експериментальних досліджень

 

Екологічні засади сталого розвитку в харчовому машинобудуванні

 

Мобільні транспортні системи на базі автомобілів

 

Енергозберігаючі технології в АПК

 

Окремі питання динаміки механічних систем в харчовому машинобудуванні

 

Основи взаємодії робочих органів з робочим середовищем

 

Методи прогнозування ресурсу роботи сільськогосподарських машин

 

Чисельні методи при моделюванні процесів та обладнання харчових виробництв

 

Моделювання технологічних процесів піднімально-транспортних машин

 

Критеріальна оцінка міцності зварних конструкцій сільськогосподарських машин

 

Технології 3Dмоделювання при вирішенні задач в машинобудуванні

 

Фізичні основи міцності матеріалів

 

Моделювання напружено-деформованого стану з використанням ANSYS

 

Динаміка механічних систем

 

Методи оптимізації та комп’ютерного моделювання

 

Технології застосування нових конструкційних матеріалів

 

Оптимальне управління в систе6мах автоматики та робототехніки

 

Автоматизація транспортно-завантажувальних операцій

 

Метрологічне забезпечення інформаційно-вимірювальних систем

 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

Енергоефективні джерела живлення в електромеханічних системах

 

Методи оптимізації та комп’ютерного моделювання

Сучасна силова електроніка в електроенергетиці

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

Автоматизація транспортно-завантажувальних операцій

 

Автоматизація оптико-цифрового діагностування матеріалів

 

Електронні системи керування світлотехнічними пристроями

 

Програмне забезпечення інтелектуальних систем

 

Системи прецизійного управління мехатронних систем

 

Програмування систем реального часу

 

Нові матеріали в техніці

 

Оптимальне управління в системах автоматики та робототехніки

 

Розробка систем керування на базі однокристальних ЕОМ

 

Системні принципи створення комплексної автоматизації виробництв

 

Метрологічне забезпечення інформаційно-вимірювальних систем

 

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

Вимірювальні технології в системах моніторингу, ГІС, антенних комплексів

 

Інтелектуальні інформаційно-вимірювальні системи і технології, ШНМ

 

Методи моделювання процесів та систем

 

Автоматизоване проектування та дизайн приладів і систем

 

Інформаційні технології в приладобудуванні

 

Математичне моделювання приладових систем

 

Метрологічне забезпечення інформаційно-вимірювальних систем

 

Синтез систем з використання Lab View

 

Системи прецизійного управління мегатонних систем

 

162 Біотехнології та біоінженерія

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

Екологічна біотехнологія

 

Наукові дослідження біотехнологічних процесів харчових продуктів

 

Оцінка якості біопрепаратів та біопродукції

 

Біобезпека застосування біотехнологій

 

Наукові дослідження мікробіологічних процесів харчових продуктів

 

Хімічний і мікробіологічний аналіз харчових продуктів

 

163 Біомедичні інженерія

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

Медична техніка

 

Засоби і технології діагностики, лікування та відновлення

 

Біоінформатика

 

Відбір та обробка біомедичних сигналів

 

Біомедична візуалізація

 

Інноваційні технології в медицині

 

Сучасні медичні технології

 

Клінічна інженерія

 

Медична інтраскопія

 

Медична радіологія

 

Системна фізіологія

 

Реабілітаційна інженерія

 

Інженерія нейронних систем

 

Біомехатроніка

 

181 Харчові технології

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

Протеїни молока та біологічно активні продукти їхнього розпаду

 

Наукова творчість та винахідництво у харчових технологіях

 

Сучасні дослідження у харчових технологіях